KLAUZULA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, Danae sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Bora-Komorowskiego 19 B (80-377) informuje, że:

 1. Pani/Pana dane (imię, nazwisko, adres) zostały pozyskane z Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji, który dokonał losowania 7200 osób do udziału w badaniu pt. „Uczenie się dorosłych Polaków”.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18-00, w szczególności wysłania listu w sprawie badania ankietowego „Uczenie się dorosłych Polaków”, przeprowadzenia tego badania w formie rozmowy z Panią/Panem oraz w celu potwierdzenia ewaluacji, kontroli, audytu w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) lub w firmie Danae sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 3. Podczas przeprowadzonej rozmowy zostaną od Pani/Pana pozyskane dane osobowe w zakresie wykształcenia, sytuacji zawodowej, sytuacji rodzinnej, działań podejmowanych w trakcie uczenia się w dorosłości i opinii związanych z uczeniem się w dorosłości.
 4. Dane będą przechowywane przez okres czterech miesięcy od daty przeprowadzenia
  Po upływie tego czasu Pani/Pana dane, o których mowa w pkt. 1 zostaną zniszczone, a dane, o których mowa w pkt. 2 (pozyskane podczas rozmowy) zostaną poddane anonimizacji tj. zostaną z nich usunięte wszelkie informacje pozwalające na identyfikację Pani/Pana. Wyniki badania w formie zbiorczych zestawień statystycznych (uniemożliwiającej identyfikację Pani/Pana) przechowywane będą do celów naukowych i statystycznych w Instytucie Badań Edukacyjnych.
 5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów o których mowa w punktach 2 i 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 11. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 12. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Instytutowi Badań Edukacyjnych. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Instytutu Badań Edukacyjnych, podmiotu który realizuje projekt poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl.
 13. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt, Instytutowi Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta będzie realizował badanie firma Danae sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Bora-Komorowskiego 19 B (80-377) oraz firmie EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Belzackiej 176/178 (97-300), która odpowiedzialna jest za wydrukowania i wysłanie listów informujących o badaniu .
 14. W sytuacji przeprowadzenia ewaluacji, kontroli i audytu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym powyższe działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta.
 15. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 16. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO na podstawie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz.Urz.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz.UE.L.2013.347.470) oraz załączników I i II do tego rozporządzenia;
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433).

 
Do pobrania w formie pdf
Klauzula informacyjna do badania właściwego