NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

admin/ March 9, 2020/ FAQ

Imię, nazwisko oraz adres zostały wylosowane przez Departament Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji na prośbę Instytutu Badań Edukacyjnych w celu przeprowadzenia badania pt. „Uczenie się dorosłych Polaków”. Departament dysponuje spisem wszystkich mieszkańców Polski. Do badania zostało wylosowanych 7200 osób, które w momencie losowania próby miały od 25 do 64 lat.

Próba do badania została wylosowana zgodnie z postanowieniami RODO z Rejestru administrowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie art. 46. Ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427).

List kierujemy do wszystkich wylosowanych osób, aby poinformować je o badaniu i związanej z tym wizycie ankietera (termin wizyty ankietera, imię i nazwisko ankietera, numer legitymacji ankietera oraz numer telefonu ankietera). List ten jest wysyłany kilka dni przed planowaną wizytą ankietera.

Opinia każdej z wylosowanych osób jest dla nas równie ważna. Im więcej osób z próby weźmie udział w badaniu, tym bardziej wiarygodne wyniki uzyskamy. 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu dotyczącego wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18-00). Dzięki nim mamy możliwość wysłać do Państwa list w sprawie badania ankietowego pt.„Uczenie się dorosłych Polaków”, zrealizować badanie oraz przeprowadzić jego kontrolę.

Dostęp do danych osobowych ma kilku pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), wybrani pracownicy  firmy Danae Sp. z o.o., która realizuje badania na zlecenie Instytutu, pracownicy firmy EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. , którzy przygotowują i drukują listy zapowiadające wizytę ankietera. Do danych osobowych ograniczonej liczby osób będą mieli dostęp koordynatorzy terenowi firmy Danae Sp. z o.o. oraz ankieterzy tej firmy. Dane będą przechowywane przez okres czterech miesięcy od daty przeprowadzenia badania. Po upływie tego czasu zostaną usunięte wszelkie informacje pozwalające na identyfikację uczestnika badania. Wyniki badania w formie zbiorczych zestawień statystycznych (niepozwalających na  identyfikację uczestnika badania) przechowywane będą do celów naukowych i statystycznych w Instytucie Badań Edukacyjnych. (Więcej informacji zawiera Klauzula Informacyjna).

Ankieter podczas pierwszej wizyty przedstawi krótko cel badania i możliwe sposoby wzięcia w nim udziału. W badaniu można wziąć udział na dwa sposoby. Z reguły badanie będzie miało charakter rozmowy w domu respondenta, ankieter odczyta pytania ankiety i zaznaczy odpowiedzi na swoim komputerze. Z ankieterem można umówić się także na rozmowę poza domem, jeśli preferują Państwo taką formę udzielenia wywiadu. Wywiadu udzielić można także telefonicznie, zostawiając ankieterowi podczas wizyty swój numer telefonu i umawiając się na preferowaną godzinę kontaktu.

W przypadku większości pytań przewidziane zostały gotowe możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby uczestniczącej w badaniu będzie wskazanie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają jej opinie. Zależy nam na poznaniu opinii Polaków, nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi.

Tak odpowiedzi są poufne. Nikt nie będzie wiedział, łącznie z osobami dokonującymi analizy i opracowującymi wnioski z badania, kto z ankietowanych jakiej udzielił odpowiedzi. Odpowiedzi osób badanych analizowane  będą wyłącznie w formie  zbiorczych zestawień statystycznych.

Każdy ankieter, realizujący badanie ma legitymację ze zdjęciem, gdzie wpisane jest jego imię, nazwisko i numer dowodu osobistego zob, wzór legitymacji w zakładce Ankieterzy). W celu potwierdzenia tożsamości ankietera prosimy o kontakt z pracownikiem infolinii pod numerem telefonu 58 743 21 73 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00).

Proponowany termin wizyty ankietera podany jest w liście wysłanym do wszystkich wylosowanych do badania osób. List ten jest wysyłany kilka dni przed proponowanym terminem wizyty. Zawiera on także imię i nazwisko ankietera, numer legitymacji ankietera oraz numer telefonu ankietera.

Ankieterzy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej zarówno, dla siebie jak i uczestnikówbadania (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne). Ankieterzy będą przestrzegać ściśle wytycznych GIS w tym m.in. zachowają minimalną odległość 2 m podczas kontaktu z respondentami, będą odstępować od realizacji badania w gospodarstwach domowych objętych kwarantanną, zawsze pytając o ten fakt. Dodatkowo przed realizacją wywiadu, w obecności respondenta ankieterzy mają obowiązek dezynfekować swój laptop i rękawiczki płynem dezynfekującym.

W badaniu można wziąć udział osobiście – udzielając ankieterowi wywiadu w domu lub innym wybranym miejscu, np. na świeżym powietrzu. Można także przekazać ankieterowi swój numer telefonu i umówić się z nim na rozmowę telefoniczną. Niezależnie od wybranej formy udziału w badaniu, ankieter dostosuje się do potrzeb czasowych respondenta.

Load More

Share this Post